MID Travel Utazási Iroda - KÖZÖSSÉGBEN UTAZUNK!

• Bel- és külföldi utazások • Céges utak • Osztálykirándulások • Zarándokutak • Utasbiztosítás
Nyitvatartás: keddtől péntekig 8-10 óra, szerda és csütörtök 15-16 óra. További időpont igény esetén kérjük telefonon egyeztessen velünk.
Cím: 6727 Szeged, Délceg utca 11.
☎: +36204312094 ✉: info@midtravel.hu

Utazási szerződés
1. Szerződés

Utazási szerződés letöltése PDF formátumban

a. A MID Travel Bt. utazási iroda, mint utazásszervező (6727 Szeged, Délceg u. 11. Telefon: + 36 62 483029, Fax: + 36-62-483-029, + 36-20-431-20-94; engedély szám: U 001875. (Az engedélyező és hatósági nyilvántartást végző szerv: BFKH - Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.)

A MID Travel Bt. utazási iroda adószáma: 26652085-1-06; cégjegyzékszáma: Gg.06–06-017035/5, nyilvántartást vezető bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága), a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az alábbiakban teszi közzé általános utazási feltételeit. A jelen szerződési feltételek, valamint a programkiadványban, a www.midtravel.hu honlapon, továbbá egyéb tájékoztatókban (árlista, akciós lapok, stb.) közölt információk az utazási szerződés részét képezik. A MID Travel Bt. Utazási Iroda által szervezett utazásokra a Ptk. 2013 évi CLXXVII. törvény 66 § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény 12 § (1) bekezdés g) pontjában, továbbá az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottak - és annak utólagos kiegészítései, módosításai- az irányadók.

b. Az utas és az utazási iroda közötti utazási szerződés az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével, valamint az előleg vagy a teljes összeg befizetésével jön létre. A szerződés, valamint a visszaigazolás tartalmazza az utas által választott szolgáltatás címét, célállomásait, időpontját, helyeit (program), a szállítás eszközét, a szolgáltatás díját, melynek egy példányát a jelentkezéskor az utazási iroda az utasnak átad.

Az úti okmányok (érvényes személyi igazolvány, útlevél, vízum) beszerzéséért az utas felelős. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.) betartani. Az ezek megszegéséből, be nem tartásából eredő többletköltségek és károk az utast terhelik.

c. Az utas által választott szolgáltatás (utazás, túra, szakmai út, stb.) időtartamát, az egyes szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díj összegét az utazási iroda által közzétett tájékoztató (programleírás, árlista) tartalmazza. Az utas kijelenti, hogy a MID Travel által kiadott utazási tájékoztatóban és árlistában rögzített részletes feltételeket megismerte, azokat elfogadja és az utazási szerződés aláírásával annak elfogadását igazolja.

d. Az utazásszervező az utazási szolgáltatásról számlát állít ki. A jogszabályi előírás szerint 2010. január 01-től nem csak természetes személy lehet utas, mint az utazásszervezői szolgáltatás megrendelője. Nem természetes személy esetében azonban nyilatkoznia kell arról, hogy nem adóalanyként vagy nem adóalanyi minőségében, illetve egyéb esetekben saját nevére és javára veszi igénybe, nem értékesíti tovább, vagyis végfelhasználóként rendelte meg a szolgáltatást. Amennyiben az utazást megrendelő (pld. céges utazás vagy harmadik személy) nem nyilatkozik hitelt érdemlően (cégkivonat, aláírási címpéldány, meghatalmazott esetében hiteles meghatalmazás becsatolásával) a fentiekről, úgy az utazási szolgáltatás díjára az ÁFA Tv. előírásai alapján + 27% ÁFA kerül felszámolásra, melyet az arra jogosultak visszaigényelhetik. (Nyilatkozatot lásd. a szerződés végén!)

2. Részvételi díj fizetésének feltételei

a. A részvételi díj a kiadott, aktuális programban meghirdetett közvetített szolgáltatások árát, az utazási iroda szervezési költségét és az ÁFA-t tartalmazza. Nem tartalmazza a felmerülő helyi illetéket, vízumdíjat, a fakultatív programok árát, a biztosítási díjat és útlemondás biztosítási díját. A MID Travel Bt. utazási iroda külön díjazás ellenében betegség, baleset, poggyászkár biztosítást az utas külön kérésére biztosítja.

b. A megállapított előleget (az iroda által közzétett tájékoztató (programleírás, árlista) tartalmazza) a jelentkezéskor, a részvételi díj fennmaradó összegét pedig legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal kell megfizetni. Felhívjuk Kedves Utasaink figyelmét, hogy a hátralék tárgyában külön értesítést nem küldünk. Amennyiben az utas e feltételt nem teljesíti, a MID Travel Bt. utazási iroda a megrendelést lemondottnak tekintheti, és jogában áll az utazási feltételekben rögzített lemondási költséget felszámítani.

A MID Travel Bt. által szervezett program megkezdése előtt legalább hét nappal köteles az utast tájékoztatni az utaskísérő vagy az idegenvezető személyéről. Megadni nevét és telefonszámát.

c. A belföldi-, vagy külföldi hatósági árváltozás, fuvardíj, valutaárfolyam megváltozása esetén a MID Travel Bt. Utazási Iroda az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat a sorolt indokokra való hivatkozással felemelheti. Ha az áremelés összege a részvételi díj 8%-át meghaladja, akkor az értesítéstől számított 3 napon belül az Utas a szerződéstől írásban elállhat, és a befizetett részvételi díjat maradéktalanul visszakapja. A MID Travel Bt. Utazási Iroda nem köteles a részvételi díjat mérsékelni, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából nem vette igénybe.

3. Biztosítás

a. A Részvételi díj a biztosítási díjat és az útlemondási biztosítási díjat nem tartalmaz. Az utas külön díjazás ellenében ezeket megkötheti.

b. A MID Travel Bt. utazási iroda a vonatkozó jogszabályban előirt vagyoni biztosítékra az EUB Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel (1132. Budapest Váci út 36-38.) kötött szerződést, (kötvényszám: 31421-KE-01/2019). A MID Travel Bt. utazási irodában az Utas az EUB Biztosító által kibocsátott baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás különböző módozatait kötheti meg.

Utas Nyilvántartó lap

Utas/Utasok neve/nevei: ..........................................................................................

Lakcím: .....................................................................................................................

Telefonszám: ........................................... E-mail cím: ............................................

Személyi igazolványszám: .............................. Útlevélszám: ................................

Születési hely: ........................................ Születési idő: .........................................

4. A szerződés megszűnésének esetei és jogi következményei

a. Ha az utas az utazás megkezdése előtt a szerződéstől eláll az alábbi összegű költségeket kell megfizetnie:
• Az út megrendelése és az utazás megkezdése előtti 60. nap között történő lemondás esetén költségmentes
• Az utazást megelőző 36. napig történő lemondás esetén a részvételi díj 10%-a,
• a 35. nap – 25. napon történő lemondás esetén a részvételi díj 25 %-a,
• a 24. nap – 10. nap között történő lemondás esetén a részvételi díj 50 %-a,
• a 9 napon belüli lemondás vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100 %-a fizetendő lemondási költségként.
• A módosításokért (időpont, szállás, utas név) személyenként 3.000.-Ft-ot számol fel az Iroda.

b. Ha az Utast saját hibájából az utazás megkezdését követően jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díjból csak az igénybe nem vett és a külföldi partner által le nem számlázott szolgáltatások forint ellenértékére tarthat igényt. A részvételi díjban szereplő közös költségek (közlekedés, idegenvezető, stb.) és az Iroda szervezési díjának visszatérítését nem követelheti.

c. Irodánk az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett létszám hiányában az utazás megkezdése előtti 20.napig a szerződéstől elállhat. Ebben az esetleg a befizetett részvételi díj teljes mértékben visszajár.
Ha Irodánk a szerződés megkötése után a program lényeges megváltoztatására kényszerül, az Utas az utazás megkezdése előtt a változás közlésétől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől és Irodánk a teljes befizetéseket az utasnak visszatéríti.
Közvetített utazások értékesítése esetén Irodánk csak a pénzügyi és adminisztratív feladatok ellátásáért vállal felelősséget. Minden esetben az utazásszervező iroda utazási feltételei érvényesek. Az esetlegesen felmerülő panaszok illetve a kárügyintézés az utazásszervező utazási iroda feladata.

5. Visszatérítés

a. A MID Travel Bt. nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.

b. A MID Travel Bt. köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni. Mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható.

c. A MID Travel Bt. nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.

d. A MID Travel Bt. fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes esetekben.

e. A fakultatív programra befizetett díjat, amennyiben az kellő számú jelentkező hiányában elmarad, a MID Travel Bt. visszafizeti.

f. Amennyiben az utazást vismajor, háború, járvány, terrorizmus, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenség befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért az Iroda felelősséget nem tud vállalni, és az ez okból jelentkező többletköltségek az utast terhelik. Az ilyen okból bekövetkezett változásokért az iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díjat visszafizeti a felmerült költségek levonása után.

g. Az Utas - a szerződés hibás teljesítése esetén - haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő az utas bejelentését annak kérésére köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utazás befejezését követő 3 napon belül írásban köteles a MID Travel Bt. tudomására hozni. A panasz megfelelő alátámasztására a bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén a MID Travel Bt. megbízottjai vagy a szolgáltató által felvett jegyzőkönyv vagy igazolt dokumentumok egy példányát. Az utazási szerződés nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége a részvételi díj összegében maximált.

6. Egyéb

a. Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. autóbusz esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát a MID Travel Bt. fenntartja. Az esetleges programelmaradás tényleges, kalkulált költségét (pl. befizetett fakultatív program, belépőjegy) a MID Travel Bt. utólag visszatéríti.

b. Az utazásszervező nem felel az utazó által az utazás helyszínén befizetett fakultatív programok hibás teljesítéséért.

c. Az autóbuszos utazásoknál a csomagtérben utasonként egy maximum 15 kg-os bőrönd, az utastérben pedig maximum 5 kg súlyú kézipoggyász szállítását tudjuk garantálni a nemzetközi gyakorlatban egyre többször előforduló súlyellenőrzések miatt.

d. Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem a MID Travel Bt. adott ki, az utazási szerződés teljesítése és a MID Travel Bt. kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai a MID Travel Bt.-en nem kérhetők számon, azokért a MID Travel Bt. semmilyen felelősséget nem vállal.

e. A többi utas érdekében kérjük a megadott találkozási időpontokat feltétlenül betartani. Az esetleges késő utasokra az idegenvezető az adott helyzettől függően maximum 10-15 percet tud várni. Amennyiben az utazó az utazás során bármely indulási időpontot elmulasztja, az oda- és hazautazásról saját magának, saját költségen kell gondoskodnia.

f. Az utazásszervező az út indulásakor vagy azt követően azonnali hatállyal kizárhatja az utazásból az utazót, amennyiben az utazó jelentős mértékben megzavarja az utazást. Az utazásszervezőt ebben az esetben a teljes részvételi díj illeti meg.

g. A MID Travel Bt. által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a szerződő felek alávetik magukat a MID Travel Bt. székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. Az utas az utazási szerződés aláírásával tanúsítja, hogy a bíróság kizárólagos illetékességével kapcsolatban előzőekben foglaltakat elfogadja.

NYILATKOZATOK:

A MID Travel Bt. utazási iroda által szervezett……………………………………………………...................……………………………… utazásra az előleg befizetésével az utazási szerződésben leírt feltételeket elismerem, elfogadom.

Az alábbiakban a 2010.évi CXXIII.tv. (ÁFA) 206.§-a szerint a megfelelő kocka bejelölésével, teljes felelősséggel nyilatkozom, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást: (megfelelő helyre kérjük X-et tenni!)
▢ nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszem igénybe.
▢ adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe.
▢ adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként) veszem igénybe.

Hírlevélre feliratkozás:   ▢ igen          ▢ nem

Nyilatkozom, hogy a szolgáltatást:

▢ utazóként          ▢ nem utazóként veszem igénybe

▢ Alulírott kijelentem, hogy a MID Travel Bt. hatályos adatkezelési szabályzatát és adatkezelési tájékoztatóját megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve elfogadom.

Kelt:

...................................................................................               ...........................................................................

                         Utazási iroda részéről                                                   Utas vagy képviselője részéről

MID-travel logo MID TRAVEL: KÖZÖSSÉGBEN UTAZUNK!